अध्यागमन विभागसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण २०७४

प्रकाशित मिति: 2017-08-09

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५९३० बमोजिम प्रस्तुत गरिएको २०७४÷०१÷०१ देखि २०७४ असार मसान्त सम्मकोअध्यागमन विभागसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण

 

१. अध्यागमन विभागको स्वरुप र प्रकृति

१.१ पृष्ठभूमी

नेपाल सरकारको अध्यागमन सम्बन्धी नीति एवम् कानूनको कार्यान्वयन गरी अध्यागमन ब्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवार निकायको रुपमा अध्यागमन विभागको स्थापना भएको हो। अध्यागमन विभागले अध्यागमन ऐन २०४९ , अध्यागमन नियमावली २०५१ र अध्यागमन कार्यविधि २०६५ बमोजिम आफ्नो कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै आएको छ।यस विभाग अन्तर्गत (पोखरा सहित ९ प्रवेश तथा प्रस्थान विन्दुमा) स्थापित भएका १० वटा अध्यागमन कार्यालयहरुबाट देशको अध्यागमन सम्बन्धी कार्यहरु भइरहेको छ।साथै अध्यागमन सम्बन्धी केही कार्यहरु परराष्ट्र मन्त्रालय, बिदेशस्थित दुतावासहरु तथा महावाणिज्यदुतावासहरुबाट समेत सम्पादन हुने गर्दछ।

बिदेशीलाई नेपाल प्रवेशको लागि भिसा उपलब्ध गराउने वा प्रवेशको स्वीकृति दिने, भिसाको म्याद थप गर्ने,बिदेशीलाई निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति दिने, बिदेशीको नेपालमा हुने उपस्थितिको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने, नेपालीहरुको बिदेश प्रस्थान र आगमनलाई ब्यवस्थित गर्ने,अध्यागमन सम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी मुद्धा दायर गर्ने लगायतका कार्यहरु अध्यागमन विभागले सम्पादन गर्दै आएको छ।

१.२ दूरदृष्टि

"अध्यागमन नियमन र पर्यटन प्रबर्द्धनबीच कुशल संयोजन: सूचना प्रविधियुक्त अत्युत्तम व्यवस्थापनमा पारदर्शी र व्यवसायिक अध्यागमन।"

१.३ ध्येय

 • अध्यागमन नियमन प्रकृयाद्वारा राज्यको सुरक्षा प्रणालीलाई सहयोग पुर्याउने।
 • Centre of Excellence का रुपमा व्यवस्थापनलाई स्थापित गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने।
 • सेवाग्राहीलाई उच्चतम सन्तुष्टि प्रत्याभुत गर्न पारदर्शी र प्रभावकारी पद्धति स्थापनाका साथै कागजविहिन अध्यागमन (Paperless Immigration) निर्माण गर्ने।

१.४ विभागीय मूल्य

 • प्रतिबद्धता
 • निष्पक्षता
 • पारदर्शिता
 • इमान्दारीता
 • जवाफदेहिता र
 • विनम्रता

 

२. अध्यागमन विभागको काम, कर्तब्य र अधिकार  

 • विदेशीहरुलाई आवश्यक नेपाली भिषा उपलब्ध गराउने,
 • उपलब्ध नेपाली भिसाको अवधि थपका लागि माग भएमा म्याद थप गर्ने,
 • नेपाली वा विदेशी ब्यक्तिले माग गरेमा आगमन र प्रस्थान प्रमाणित गरिदिने,
 • विदेशीहरुलाई नियन्त्रित पदयात्रा क्षेत्रमा जानका लागि पदयात्रा अनुमति दिने,
 • पदयात्रा अनुमति वा भिसा रद्द गर्ने,
 • विदेशीहरुको नेपालमा हुने उपस्थितिको अनुगमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने,
 • नेपाली नागरिकको नेपालभित्र आगमन र नेपालबाट प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने,
 • जाली राहदानी वा जाली भिसा, निष्काशित अवधिमा पुन: नेपाल प्रवेश गरेको र अवैध रुपमा मानिस ‌ओसार-पसार गरे सम्बन्धी अध्यागमन अपराधको अनुसन्धान तहकिकात गरि मुद्धा दायर गर्ने,
 • विदेशबाट निष्काशित वा प्रवेश अस्वीकार भै आएका व्यक्ति एवम् तिनका कागजातको आधिकारिकता सुनिश्चित गरि आवश्यकतानुसार मुद्धा दायर वा मिशिल तामेलीमा राख्ने,
 • दण्ड सजाय भोगिसकेका वा अध्यागमन ऐन, नियम विपरित कार्य गरेका विदेशीलाई अवधि तोकी वा नतोकी निष्काशन गर्ने,
 • निष्काशित विदेशीको अभिलेख अध्यावधिक गराई राख्ने,
 • अध्यागमन ऐन, नियम विपरितका अन्य कार्यको अनुसन्धान गरि कारवाही गर्ने।

३. सांगठनिक संरचना र दरबन्दी

कुल ५३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको अध्यागमन विभागको सांगठनिक संरचना र दरबन्दी देहाय बमोजिम रहेको छ।

क्र.सं

पद

श्रेणी

सेवा

समूह

दरबन्दी

महा-निर्देशक

रा.प. प्रथम

प्रशासन

 

निर्देशक

रा.प. द्वितीय

प्रशासन

प्रशासन

शाखा अधिकृत

रा.प. तृतीय

प्रशासन

सा.प्र

लेखा अधिकृत

रा.प. तृतीय

प्रशासन

लेखा

कम्प्युटर अधिकृत

रा.प. तृतीय

विविध

 

शाखा  अधिकृत

रा.प. तृतीय

न्याय

कानून

दोभासे अधिकृत

रा.प. तृतीय

 

 

कम्प्युटर इन्जिनियर

रा.प. तृतीय

प्राविधिक

इन्जिनियर

नायव सुब्बा

रा.प.अ.नं.प्रथम

प्रशासन

प्रशासन

१०

१० 

लेखापाल

रा.प.अ.नं.प्रथम

प्रशासन

लेखा

११

कम्प्युटर अपरेटर

रा.प.अ.नं.प्रथम

विविध

 

१२

खरिदार

रा.प.अ.नं. द्वितीय

प्रशासन

सा.प्र

१३

सलेपा

रा.प.अ.नं. द्वितीय

प्रशासन

लेखा

१४

हसचा

श्रेणी बिहिन

 

 

१५

का. स

श्रेणी बिहिन

 

 

११

 

४.अध्यागमन विभागबाट प्रदान गरिने सेवा

माथि बुँदा नं २ मा उल्लेखित कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका सेवा प्रवाह, अध्यागमन सम्बन्धी नीतिगत कार्य तथा अध्यागमन विभागको दैनिक प्रशासन संचालन सम्बन्धी कार्यहरु।

 

 

 

५.अध्यागमन विभागको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

 

क्र.सं

शाखा

जिम्मेवार अधिकारी

(अध्यागमन अधिकृत)

जिम्मेवार अधिकारी

(निर्देशक)

कैफियत

पर्यटक

माधव रिजाल

 

 

मोहन बहादुर जि सी

 

प्रशासन

कृष्ण सापकोटा

 

आर्थिक प्रशासन

अर्जुन पौडेल

 

स्टोर

देवीप्रसाद गौतम

 

गैह्र पर्यटक शाखा

रामचन्द्र काफ्ले

कुमार पोखरेल

कविता पोखरेल

 

 

 

   

   शम्भु मरासिनी

 

मुद्धा

अशोक राई

नर्बदा घिमिरे

 

एजेन्सी

श्रवण पोखरेल

जगन्नाथ शर्मा

 

व्यवसायिक भिसा

उमेश कुमार दाहाल

 

 

 

६. सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

अध्यागमन विभागबाट प्रदान गरिने  सेवाहरु वापतको शुल्क अध्यागमन नियमावली २०५१ को अनुसूचि ९ मा तोकिए बमोजिम लागू गरिएको छ। दस्तुर तथा सेवा प्राप्त गर्ने अवधि सम्बन्धी बिस्तृत विवरण अध्यागमन विभागको नागरिक वडापत्रमा अध्यावधिक गरी विभागको वेभसाइट तथा मोवाइल एपमा पनि सर्वसाधारणको जानकारीको राखिएको छ।

७.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

निर्णय गर्ने प्रक्रिया: तोक आदेश/टिप्पणी

निर्णय गर्ने अधिकारी: निर्देशक/महा-निर्देशक

 

८. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

निर्देशक/महा-निर्देशक

९. विभागबाट सम्पादित कार्य

आ.व.२०७४ वैशाख १ गतेदेखिअसार मसान्तसम्म सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरु

क्र.सं

शाखा

सम्पादित कार्य

संख्या

पर्यटक भिसा शाखा

पर्यटक भिसा म्याद थप

६९,८७६

गैह्र पर्यटक भिसा शाखा

(भिसा जारी/नवीकरण/म्याद थप)

 • अध्ययन भिसा
 • वैवाहिक नाता सम्बन्धि भिसा
 • गैह्र आवासीय नेपाली भिसा
 • नाता सम्बन्धि भिसा
 • आवासीय भिसा नविकरण
 • Working भिसा
 • Dependent भिसा

 

     ४४८ 

     २९८

    १४१ 

    १०८८ 

     ७

     ५४१

     १११ 

कुल संख्यास् ७२,५१०

ब्यवसायिक भिसा

ब्यवसायिक भिसा जारी तथा नवीकरण

         १०३६

एजेन्सी शाखा

पदयात्रा अनुमति पत्र जारी

 

       १२,२८०

मुद्दा शाखा

 • अध्यागमन अपराध नियन्त्रण र मुद्धा दायर
 • निष्काशन

        ६७

         ४४

प्रशासन शाखा

 • प्रवेश तथा भिषा म्याद थप
 • भिषा ट्रान्सफर
 • तोकिएको अवधि भन्दा बढी नेपाल बसेको(Overstay)नियमितता
 • आगमन तथा प्रस्थान प्रमाणित

             १०९

            १०७

     १०७

            ६२

               

       

 

 

१०. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

      सूचना अधिकारी: निर्देशक, मोहन बहादुर जि.सी

      कार्यालय प्रमुख:   महा-निर्देशक, गंगाराम गेलाल

 

 

 

११.मुख्य कानूनी ब्यवस्था

 • अध्यागमन ऐन,२०४९
 • मुलुकी ऐन,२०२१
 • भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९
 • सुशासन (संचालन तथा व्यवस्थापन) ऐन,२०६४
 • निजामति सेवा ऐन,२०४९
 • आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०५५
 • बैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन,२०५०
 • सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३
 • अध्यागमन नियमावली,२०५०
 • गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६
 • निजामती सेवा नियमावली,२०५०
 • निजामती कर्मचारी आचरण सम्बन्धी,२०६५
 • नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली,२०७३
 • अध्यागमन कार्यविधि,२०६५
 • हिरासत ब्यवस्थापन कार्यविधि,२०६९

 

१२. आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी

 • चालु खर्च:                   १,३८,६६,२७१/२९
 • पूँजीगत खर्च:              ९८,२०,२५७/३३
 • राजश्व:                       २६,६२,९५,८१८/७३
 • धरौटी:                       ७५,०००/
 • बेरुजु बाँकी:               १,१७,७८६६२/